Тема 4. Товарна політика.

1. Сутність товару та його рівні.

2. Класифікація товарів.

3. Життєвий цикл товару.

4. Товарні марки, фірмовий стиль.

5. Упаковка.

6. Якість та конкурентноздатність товару.

7. Розробка нової продукції.

1. Товварна політика фірми

Товаромназивається те, що може покрити нестатки або задовольни­ти потребу і пропонується на ринку з метою привернення уваги, при­дбання та подальшого використання.

Товар може бути як матеріальний, так і нематеріальний (послуги). Товар, який на ринку задовольняє потреби на 100 %, називається ідеаль­ним.

Створюючи товар, розробник має розглядати його ідею на трьох рівнях:

• товар згідно із задумом;

• товар у реальному виконанні;

• товар з підсиленням.

1. Товар згідно із задумом. На цьому рівні продається не товар, а такби мовити лише вигоди від нього. У такому вигляді товар можна прода­ти лише за відсутності конкурентів і гострої потреби в його купівлі (на­приклад, купівля послуги перукаря). Споживач на момент укладання словесної угоди ще не знає, яка в нього буде зачіска. Він бачив її на ма­люнку або на фотографії, але якою вона буде в конкретний момент і в конкретного перукаря він не знає.

2. Товар у реальному виконанні. Продається товар, що має реальну речову форму, тобто розфасований, упакований, має марку, певні влас­тивості та якість. У такому вигляді його пропонують на ринку, де він існує до настання середини етапу зрілості, тобто коли конкуренція на ринку хоча й є, однак уже не така відчутна.

3.Товар з підсиленням. Застосовується на ринку в моменти жорст­кої конкуренції для того, щоб якнайбільше подовжити життєвий цикл товару та виграти час, аби переорієнтувати фірму на випуск нової про­дукції (наприклад, меблі з доставкою додому; гарантія — 1 рік).

Маркетингова товарна політикапередбачає розробку та прийняття рішень щодо створення товарів підприємства та просування їх на ринку.

Завдання маркетингової товарної політики: розробка нового товару та оновлення виробів, що існують на ринку; розробка товарного асорти­менту, упаковки та товарних марок; забезпечення якості та конкуренто­спроможності товарів; позиціонування товарів на ринку; аналіз і про­гнозування життєвого циклу товарів.

При виборі стратегічного маркетингу для окремих товарів діячу ринку потрібно розробляти ряд товарних класифікацій на основі характеристик ,що присутні в даних товарах . За ступенем їх довговічності або матеріальної відчутності товари можна розділити на групи:

1) за призначенням;

за характером вжитку та ступеня обробки;

3) за терміном використання;

за призначенням і ціною;

5) за способом використання.


8700295688699350.html
8700324732451426.html

8700295688699350.html
8700324732451426.html
    PR.RU™